انتشار گزارش هاى اخیر در مورد صلح آمیز بودن فعالیت هسته اى ایران موجب شد ایران نهمین واژه پرجست وجو در گوگل نیوز شناخته شود. به گزارش ایسنا، موتورهاى جست وجوى اینترنتى دیگر مانند یاهو و اسك .كام نیز بیشترین واژه هاى مورد جست وجو در سال ۲۰۰۷ را منتشر كردند اما براى بسیارى افراد فقط گوگل معرف، موضوعات مورد علاقه در آمریكا و جهان است. معاون جست وجوى محصولات و تجارب كاربر گوگل، دو هفته پیش واژه هاى جست وجویى را كه به سرعت در گوگل ظاهر مى شوند اعلام كرد كه آى فن در صدر این فهرست قرار داشت. اما بخش ۲۰۰۷ Google zeitgeist در جدیدترین آمار خود جزئیات بیشترى را نشان داده و پرجست وجوترین واژه ها در بخش گوگل نیوز در سطح جهان را اعلام كرد كه طبق آن در كنار واژه هایى مربوط به ورزش، یوتیوب، جام جهانى كریكت ،۲۰۰۷ ایران به علت اخبار منتشر شده اخیر در مورد صلح آمیز بودن فعالیت هسته اى اش، نهمین واژه پرجست وجو شناخته شد. بر اساس این گزارش با فعالیت نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى آمریكا، اسامى این كاندیداها نیز جزو واژه هاى پرجست وجو در گوگل نیوز بوده است.