شركت سوئدى Dagens Nyheter ادعا كرد كه نخستین روزنامه تلفنى جهان را راه اندازى كرده است. به گزارش ایسنا، مشتركان شركت نشر Dagens Nyheter مى توانند، تلفن نسل سوم نوكیا ۶۱۲۰ را در وب سایت روزنامه خریدارى كنند و با پرداخت اشتراك ماهانه ۳۱ دلار، وب سایت روزنامه را با فشردن دكمه ویژه DN در تلفن خود جست وجو كنند. ناشر روزنامه DN اظهار كرد: ما خواهان آنیم كه خوانندگان ما در مكان هایى كه به روزنامه یا رایانه دسترسى ندارند، بتوانند اخبار را دنبال كنند.