1) در صفحه today رو start کلیک کنید.

2) بر روی setting کلیک کنید.

3) در تب پایینی پس از انتخاب connections از گزینه های bluetooth - beam ,... روی connections کلیک کنید.
4) از تب پایین advance را انتخاب کنید و سپس بر روی select Networks کلیک کنید.

5) برای هردو عبارت My Work Network را انتخاب کنید.

6) پس از این در مرحله به تب Tasks در مرحله 4 بروید. و Add a new modem connection را انتخاب کنید

7) جلوی عبارت Enter a name for connection عبارت Irancell-GPRS را وارد کنید و در قسمت پایین برای نوع مودم Cellular Line یا همان GPRS را انتخاب کنید و next را بزنید.

8 ) در این مرحله برای عبارت Acces point name عبارت mtnirancell را وارد کنید و next را بزنید.

9) این کادر را خالی گذاشته و finish را بزنید.

10) در این حالت connection ساخته شده را مشاهده می کنید که در تب پایینی روی P_r_0X_y کلیک کنید

11) در کادر ظاهر شده تیک جلوی دو عبارتی که خط کشیده شده را علامت بزنید.و سپس روی advance کلیک کنید

12) در این قسمت جلوی عبارت HTTP کلیک کرده و برای server عبارت 10.131.26.138 و برای پورت 8080 را وارد کنید و ok کنید.

13) جلوی عبارت WAP کلیک کرده و در کادر ظاهر شده برای server همان 10.131.26.138 و برای پورت 9201 را وارد و ok کنید

15) از منوی start روی Internet Explorer کلیک کرده و با وارد کردن نام سایت خود از اینترت لذت ببرید.

مراحل کار:

1) در صفحه today رو start کلیک کنید.


تصویر


2) بر روی setting کلیک کنید.

تصویر

3) در تب پایینی پس از انتخاب connections از گزینه های bluetooth - beam ,... روی connections کلیک کنید.

تصویر

4) از تب پایین advance را انتخاب کنید و سپس بر روی select Networks کلیک کنید.

تصویر

5) برای هردو عبارت My Work Network را انتخاب کنید.

تصویر

6) پس از این در مرحله به تب Tasks در مرحله 4 بروید. و Add a new modem connection را انتخاب کنید.

تصویر

7) جلوی عبارت Enter a name for connection عبارت Irancell-GPRS را وارد کنید و در قسمت پایین برای نوع مودم Cellular Line یا همان GPRS را انتخاب کنید و next را بزنید.

تصویر

8 ) در این مرحله برای عبارت Acces point name عبارت mtnirancell را وارد کنید و next را بزنید.

تصویر

9) این کادر را خالی گذاشته و finish را بزنید.

تصویر

10) در این حالت connection ساخته شده را مشاهده می کنید که در تب پایینی روی P_r_0X_y کلیک کنید.

تصویر

11) در کادر ظاهر شده تیک جلوی دو عبارتی که خط کشیده شده را علامت بزنید.و سپس روی advance کلیک کنید.

تصویر

12) در این قسمت جلوی عبارت HTTP کلیک کرده و برای server عبارت 10.131.26.138 و برای پورت 8080 را وارد کنید و ok کنید.

تصویر

13) جلوی عبارت WAP کلیک کرده و در کادر ظاهر شده برای server همان 10.131.26.138 و برای پورت 9201 را وارد و ok کنید.

تصویر

14) در نهایت تنظیمات شما به صورت زیر خواهد بود:

تصویر

15) از منوی start روی Internet Explorer کلیک کرده و با وارد کردن نام سایت خود از اینترت لذت ببرید.