کار این نرم افزار قدرتمند انتقال اطلاعات بین لب تاب و کامپیوتر  رو میزیتون هست که نرم افزاری کاملی هم در این زمینه هستش.

                                                  

                              

                                                       

کار این نرم افزار قدرتمند انتقال اطلاعات بین لب تاب و کامپیوتر  رو میزیتون هست که نرم افزاری کاملی هم در این زمینه هستش.

                                                  

                              

                                                       

 

Size:1.07MB

Download  GoodSync 7.56